Utax Sarf Malzeme

Utax Sarf Malzeme Fiyat Listesi

UTAX SARF MALZEME LİSTESİ

MARKAMODELRENKSAYFAYAZICI KODU
UTAXPK-1010SİYAH3.000P-3521MFP / P-3527W MFP / P-3522DW
UTAXPK-1011SİYAH4.000P-4020DN / P-4020DW
UTAXPK-1012SİYAH3.000P-4020MFP / P-4025MFP / P-4026MFP
UTAXPK-1016SİYAH30.000CD-1116 / CD-1120 / CD-1216
UTAXPK-3010SİYAH12.500P-4531MFP / P-4536MFP / P-4531DN / P5531DN
UTAXPK-3011SİYAH6.400P-5031DN / P-5531DN
UTAXPK-3012SİYAH25.000P-5531DN / P-5532DN / P-5536İ MFP / P-6031DN / P-6033DN / P-6036İ MFP / P-6038İ MFP / P-6038İF MFP
UTAXCK-7510SİYAH20.0003060İ / 3061İ
UTAXCK-7511SİYAH35.0003560İ / 3561İ
UTAXCK-7512SİYAH24.0003262İ
UTAXCK-7513SİYAH35.0004062İ
UTAXCK-7514SİYAH35.0004056İ / 5056İ / 6056İ
UTAXCK-4510SİYAH15.500CK-4510 / CK-1855 / CK-2256
UTAXART-NO 4422810010SİYAH7.200LP-3228 / LP-3230 / CD-1028 / CD-1128
UTAXART-NO 61300010SİYAH34.000CD-1230 / CD-1240 / CD-1250
UTAXART-NO 613011010SİYAH15.000CD-5205 / CD-5025P / CD-5030 / CD-5030P / 256İ / 306İ
UTAXART-NO 612210010SİYAH16.000CD-1118 / CD-1218 / CD-1222
UTAXART-NO 613011110SİYAH3.000CD-3020 / CD-3025 / CD-3025MFP / CD-5130 / CD-5130P / CD-5230
UTAXART-NO 613511010SİYAH7.200CD-5135 / CD-5235 / P3520MFP / P-3525MFP
UTAXART-NO 613510010SİYAH35.000CD-1435 / CD-1445 / CD-1455 / CD-4555İ / CD-5555İ
UTAXART- NO 61421001SİYAH34.000CD-1242 / CD-1252
UTAXART-NO 4434010010SİYAH12.500P-4030D / P-4030DN / P-4030MFP / 4035MFP
UTAXART-NO 4424010110SİYAH15.000CD-1340 / CD-1440 / CD-5140 / CD-5140L / CD-5240 / CD-5240L / LP-3240
UTAXART-NO 4413510010SİYAH7.200LP-3135 / LP-3335 / P3251D / P3521DN
UTAXART-NO 4436010010SİYAH25.000P-5030DN / P-6030DN / P5035İ MFP / P-6035İ MFP
UTAXCK-5511SİYAH18.000350Cİ
UTAXCK-5511MAVİ12.000350Cİ
UTAXCK-5511SARI12.000350Cİ
UTAXCK-5511KIRMIZI12.000350Cİ
UTAXCK-5512SİYAH15.000400Cİ
UTAXCK-5512MAVİ15.000400Cİ
UTAXCK-5512SARI15.000400Cİ
UTAXCK-5512KIRMIZI15.000400Cİ
UTAXCK-8510SİYAH18.0002500Cİ
UTAXCK-8510MAVİ12.0002500Cİ
UTAXCK-8510SARI12.0002500Cİ
UTAXCK-8510KIRMIZI12.0002500Cİ
UTAXCK-8511SİYAH20.0002506Cİ
UTAXCK-8511MAVİ12.0002506Cİ
UTAXCK-8511SARI12.0002506Cİ
UTAXCK-8511KIRMIZI12.0002506Cİ
UTAXCK-8512SİYAH25.0003206Cİ
UTAXCK-8512MAVİ15.0003206Cİ
UTAXCK-8512SARI15.0003206Cİ
UTAXCK-8512KIRMIZI15.0003206Cİ
UTAXCK-8513SİYAH30.0004006Cİ / 4007Cİ
UTAXCK-8513MAVİ20.0004006Cİ / 4007Cİ
UTAXCK-8513SARI20.0004006Cİ / 4007Cİ
UTAXCK-8513KIRMIZI20.0004006Cİ / 4007Cİ
UTAXCK-8514SİYAH30.0005006Cİ / 6006Cİ
UTAXCK-8514MAVİ30.0005006Cİ / 6006Cİ
UTAXCK-8514SARI30.0005006Cİ / 6006Cİ
UTAXCK-8514KIRMIZI30.0005006Cİ / 6006Cİ
UTAXCK-2550CİSİYAH12.0002550Cİ
UTAXCK-2550CİMAVİ6.0002550Cİ
UTAXCK-2550CİSARI6.0002550Cİ
UTAXCK-2550CİKIRMIZI6.0002550Cİ
UTAXCDC-1626SİYAH7.000CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAXCDC-1626MAVİ5.000CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAXCDC-1626SARI5.000CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAXCDC-1626KIRMIZI5.000CDC-1726 / CDC-5526 / CDC-6626 / CLP-3726
UTAXCDC-5520SİYAH12.000CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAXCDC-5520MAVİ6.000CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAXCDC-5520SARI6.000CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAXCDC-5520KIRMIZI6.000CDC-5520 / CDC-5525 / 206Cİ / 256Cİ
UTAXPK-5011SİYAH7.000P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAXPK-5011MAVİ5.000P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAXPK-5011SARI5.000P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAXPK-5011KIRMIZI5.000P-C 3060MFP / P-C 3061MFP / P-C 3065MFP
UTAXPK-5012SİYAH12.000P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAXPK-5012MAVİ10.000P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAXPK-5012SARI10.000P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAXPK-5012KIRMIZI10.000P-C 3560MFP/ P-C 3565İ / P-C 3560DN
UTAXPK-5014SİYAH2.600C2155
UTAXPK-5014MAVİ2.200C2155
UTAXPK-5014SARI2.200C2155
UTAXPK-5014KIRMIZI2.200C2155
UTAXPK-5015SİYAH4.000P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAXPK-5015MAVİ3.000P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAXPK-5015SARI3.000P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAXPK-5015KIRMIZI3.000P-C C2566 / P-C 2650 / P-C 2655
UTAXPK-5016SİYAH1.200P-C 2155W MFP
UTAXPK-5016MAVİ1.200P-C 2155W MFP
UTAXPK-5016SARI1.200P-C 2155W MFP
UTAXPK-5016KIRMIZI1.200P-C 2155W MFP
UTAXPK-5017SİYAH8.000P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAXPK-5017MAVİ6.000P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAXPK-5017SARI6.000P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP
UTAXPK-5017KIRMIZI6.000P-C 3062İ MFP / P-C 3062DN / P-C 3066İ MFP